خبرها

اخبار

خبرها

 شمخانی هشدار اروپا و
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • هشدار شمخانی به اروپا و آمریکا