خبرها

اخبار

خبرها

 به شمخانی و اروپا
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • هشدار شمخانی به اروپا و آمریکا