فال حافظ

فال حافظ

اي صبا نکهتي از خاک ره يار بيار
نکته اي روح فزا از دهن دوست بگو
تا معطر کنم از لطف نسيم تو مشام
به وفاي تو که خاک ره آن يار عزيز
گردي از رهگذر دوست به کوري رقيب
خامي و ساده دلي شيوه جانبازان نيست
شکر آن را که تو در عشرتي اي مرغ چمن
کام جان تلخ شد از صبر که کردم بي دوست
روزگاريست که دل چهره مقصود نديد
دلق حافظ به چه ارزد به مي اش رنگين کن
ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار
نامه اي خوش خبر از عالم اسرار بيار
شمه اي از نفحات نفس يار بيار
بي غباري که پديد آيد از اغيار بيار
بهر آسايش اين ديده خونبار بيار
خبري از بر آن دلبر عيار بيار
به اسيران قفس مژده گلزار بيار
عشوه اي زان لب شيرين شکربار بيار
ساقيا آن قدح آينه کردار بيار
وان گهش مست و خراب از سر بازار بيار

تعبیر فال : انتظار به پایان خواهد رسید. تلخکامی ها به خوشی و شادی تبدیل می شود. فقط باید صبر کرد و به خدا امیدوار بود. با آرامش خاطر به کار خود ادامه بده.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.