خبرها

اخبار

خبرها

 قرارگاهی کرونا جمهور تشکیل
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • رییس جمهور باید قرارگاهی را برای پشتیبانی از درمان کرونا تشکیل می داد